معرفی

مشخصات فردی

سیداسماعیل اریب

نام - نام خانوادگی : سیداسماعیل   اریب

پست الکترونیکی : se_arib@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان انگلیسی

محل خدمت : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

مرتبه علمی : مربی

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376

سیداسماعیل اریب
سیداسماعیل اریب

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
مرتبه علمی :
    مربی
^